Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

1. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky boli spracované v zmysle Zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, Zákona č.250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa, Zákona č.102/2014 Zb. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru... a Zákona č.22/2004 Zb. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.

 2. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Yaniv, s.r.o., Ulica na Grunte 967/3, 04016 Košice - mestská časť Myslava, IČO:51476843, zapísanej v Obchodnom registri  vedenom Okresným súdom Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.43428/V, DIČ: 2120711824,IČ DPH: SK2120711824 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim. Predmetom zmluvy je  predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.hepidieta.sk.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy (objednávka)

a.    Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov kupujúcim, vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára a jeho odoslania predávajúcemu. Pre správne a riadne vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar.

b.    Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov. Objednávka sa jej odoslaním stáva pre kupujúceho záväznou, teda je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim.

c.    Kupujúcemu je po odoslaní objednávky v e-shope automaticky generovaný a odoslaný informačný e-mail o tom, že predávajúcemu bola e-shopom doručená objednávka kupujúceho na spracovanie. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle bodu d.

d.    Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je elektronická správa predávajúceho odoslaná na e-mailovú adresu kupujúceho. Elektronická správa predávajúceho, ktorou sa objednávka kupujúceho nepotvrdzuje, zamieta alebo odmieta, resp. inak zreteľne neakceptuje, je odmietnutie objednávky kupujúceho.

e.    Ak predávajúci nie je schopný splniť objednávku alebo jej časť v lehote na vybavenie objednávky pri vynaložení maximálneho úsilia, a to z dôvodov napr. že tovar sa už nevyrába, nie je dostupný u výrobcu alebo momentálne nie je na sklade predávajúceho, môže predávajúci objednávku stornovať, o čom kupujúcemu pošle e-mail. Taktiež má predávajúci právo zrušiť objednávku, pokiaľ kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny e-mail, telefonický kontakt alebo nesprávnu resp. neexistujúcu adresu. Ak kupujúci zaplatil preddavok, tento je mu povinný predávajúci vrátiť do 14 dní.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

 1. Predávajúci je povinný dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite, cene, v dohodnutom termíne a zabaliť ho spôsobom potrebným na jeho ochranu pri preprave.

 2. Predávajúci je povinný zaslať kupujúcemu spolu s tovarom daňový doklad – faktúru.

 3. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane dohodnutých nákladov na doručenie tovaru.

 2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v potvrdení objednávky.

5. Dodacie podmienky                                  

 1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov predávajúceho, umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 2. Predávajúci spracuje objednávku a vyexpeduje objednaný tovar do 2 pracovných dní kupujúcemu od prijatia platby za tovar. Ak si kupujúci zvolí možnosť doručenia tovaru dobierkou, vtedy je tovar expedovaný do 2 pracovných dní.

 3. Kupujúcemu sa odporúča skontrolovať zásielku na neporušenosť obalu pri doručení. Ak je obal tovaru mechanicky poškodený a došlo aj k poškodeniu tovaru, môže kupujúci odmietnuť prevziať zásielku. Ak zásielku prevezme, v takomto prípade, zjavnú škodu na zásielke je povinný príjemca zapísať do doručovacej listiny prepravcu a zároveň prepravcovi umožniť osobne sa presvedčiť o rozsahu a druhu škody, pričom ďalšia manipulácia s poškodenou zásielkou musí byť vykonaná podľa pokynov prepravcu. Tento postup vyplýva zo zmluvy, ktorú spoločnosť uzatvorila s prepravcom a na základe ktorej je možný ďalší reklamačný postup predávajúceho.

6. Kúpna cena

 1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane DPH.

 2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

 3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru, dohodnutú v potvrdení objednávky, vrátane dohodnutých nákladov na doručenie tovaru (ďalej len kúpna cena) zvolenou formou platby, a to: platobnou kartou, prevodom na účet do 24 hod. od výzvy na zaplatenie alebo pri prevzatí tovaru od dopravcu v prípade zvolenia platby dobierkou.

7. Spôsoby a ceny doručenia

a.    Tovar po úhrade je možné si po dohode vyzdvihnúť na adrese Ulica na Grunte 967/3, 04016 Košice – mestská časť Myslava. V tomto prípade nie sú účtované žiadne poplatky navyše.

b.    Pri doprave kuriérom, firma využíva služby spoločnosti DPD. Cena prepravy je 3,50EUR, v prípade dobierky 4,50EUR. Ponúkame aj možnosť balík na poštu, pri platbe vopred za 2,50 EUR. Doprava pri objednávke nad 60 EUR - zdarma. 

8. Platobné podmienky

Za tovar v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

a.    Platba prevodom. Kupujúci na účet predávajúceho uhradí sumu uvedenú v potvrdení objednávky po výzve na zaplatenie.

Bankové spojenie pre úhradu:

Peňažný ústav: ČSOB

IBAN: SK25 7500 0000 0040 2572 7546

Variabilný symbol: použite číslo objednávky

Suma: celková cena objednávky

b.    Platba prostredníctvom platobnej brány XXXX

c.    Platba na dobierku. Kupujúci platí priamo kuriérovi pri prevzatí tovaru.

9. Prevod vlastníckeho práva

Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom prevzatia veci od predávajúceho alebo dopravcu.

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy /poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa/

a.    Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní bez uvedenia dôvodu.

b.    Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar.

c.    Kupujúci informuje o svojom odstúpení jednoznačným vyhlásením, napr. listom zaslaným poštou na adresu firmy alebo e-mailom na shop@hepidieta.sk. Na tento účel môže použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, na stiahnutie tu: formular-na-odstupenie-od-zmluvy.docx. V prípade využitia formulára, prijatie odstúpenia od zmluvy firma potvrdí na zákazníkov e-mail, ktorý uviedol ako kontaktný údaj.

d.    Po odstúpení  od zmluvy budú kupujúcemu vrátené všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, a to  kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru kupujúcemu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolí iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý firma ponúka. Platby budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe resp. dohodnutým spôsobom, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

d.    Platba za zakúpený tovar bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.  

e.    Kupujúci vráti tovar v prípade odstúpenia od zmluvy zaslaním späť na adresu firmy najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Vrátenie je možné dohodnúť aj osobne.

f.     Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

11. Osobné údaje a ich ochrana

 

a.    Osobné údaje sú spracúvané v súlade so Zákonom č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

b.    Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti, ktorá zabezpečuje doručenie tovaru, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi, a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej v zmysle zákona.

c.    Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení.

d.    Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia (voliteľný údaj), ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia objednávky zákazníka. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, zabezpečenia dopravy, ako aj účtovania v účtovníctve.

e.    Bližšie informácie o rozsahu spracovania údajov a zabezpečenia ochrany osobných údajov sprístupnil predávajúci na svojej internetovej stránke.

 

 

 

 

 

 

12. Záverečné ustanovenia

 

a.    Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

b.    Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok je aj reklamačný poriadok (Príloha č.1).

c.    Odoslaním objednávky sa kupujúci oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami, ako aj reklamačnými podmienkami.

d.    Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

e.    Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O.BOX 5, 820 07 Bratislava 27 (www.soi.sk), alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

f.     Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Košický kraj, so sídlom Vrátna 3, P.O.BOX A-35, 040 65 Košice .

g.    Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach, ako aj v ich neoddeliteľných súčastiach sa riadia podľa príslušných ustanovení, predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z., ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

h.    V prípade uzatvorenia inej zmluvy s kupujúcim s inými podmienkami, majú podmienky uvedené v zmluve prednosť pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

i.      Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.12.2018.

 

V Košiciach, dňa 1. decembra 2018.

 

Príloha č. 1

Reklamačný poriadok

1.    Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.  Pri veciach predávaných za nižšiu cenu, nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

2.    Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. 

3.    Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

4.    Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

5.    Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

6.    Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

7.    Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

8.    Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

9.    Ak ide o iné neodstrániteľné vedy má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

10. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená.  Reklamáciu tovaru kúpeného v našom e-shope je možné uplatniť na adrese Yaniv, s.r.o. Ulica na Grunte 967/3, 040 16  Košice- mestská časť Myslava. V záujme uľahčenia procesu reklamácie môžete použiť reklamačný formulár, na stiahnutie tu: reklamacny-formular.docx. Následne bude dohodnutá najvhodnejšia forma reklamačného postupu. 

11. Práva zo zodpovednosti za vady veci zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

12. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.

13. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim (podnikateľom) upravuje Obchodný zákonník.

14. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný v zmysle Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1.12.2018. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.