SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovanie osobných údajov sa riadi Zákonom č. 18/2018 Zb. v znení neskorších predpisov. Osobné údaje kupujúceho sú spracovávané výhradne v súlade s platnou legislatívou.

1.       Údaje o prevádzkovateľovi:

Yaniv, s.r.o.

Ulica na Grunte 967/3

Košice – mestská časť Myslava

040 16

IČO: 51476843

DIČ: 2120711824

IČ DPH: SK2120711824

Tel. č. +421908972583

E-mail: shop@hepidieta.sk

2.       Zákonnosť spracúvania osobných údajov vyplýva z § 13 Zákona.

a)      Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona.

b)      Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa (predávajúceho) na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona. Pre splnenie podmienky § 15 Zákona, nám nezasielajte akékoľvek osobné údaje, ak ste nedovŕšili 16 rokov veku.

3.       Účel spracúvania osobných údajov

Predaj tovaru kupujúcim, vyhotovenie objednávky, faktúry a odoslanie tovaru.

4.       Okruh dotknutých osôb – kupujúci.

5.       Rozsah osobných údajov poskytnutých kupujúcim

-          Titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo,

e – mailová  adresa, dátum narodenia (voliteľný údaj).

6.       Práva kupujúceho

a)      Právo na prístup k osobným údajom § 21.

b)      Právo na opravu osobných údajov bez zbytočného odkladu § 22.

c)       Právo na výmaz osobných údajov bez zbytočného odkladu, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz § 23.

d)      Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov § 24.

e)      Právo vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov § 27.

f)       Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, ak sa kupujúci domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.

7.       Súbory Cookies

Pre potreby prispôsobenia obsahu nášho e-shopu Vašim preferenciám používame súbory Cookies. Cookies sú malé dátové súbory, ktoré si ukladá náš e-shop do Vášho webového prehliadača pri jeho návšteve. Pokiaľ nesúhlasíte s použitím súborov Cookies, nastavte si vlastné pravidlá pre použitie Cookies vo webovom prehliadači na Vašom zariadení. V prípade, že zakážete použitie súborov Cookies, môže byť funkčnosť e-shopu obmedzená.

 

8.       Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára kupujúci potvrdzuje, že je oboznámený s podmienkami spracovania a ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.

Prevádzkovateľ (predávajúci) je oprávnený tieto podmienky meniť v závislosti od legislatívnych zmien.

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.12.2018.